# کودکان_بستری

انتشار رسانه ای خبر اهدای عروسکها

لینک تعدادی از خبرگزاریهای که پوشش خبری اهدای عروسکها را به انجام رساندند. http://tnews.ir/news/017A46638625.html لینک خبر http://mehrnews.com/news/2887267/اهدای-عروسک-به-کودکان-بستری لینک خبر http://akhbarma.ir/NR.aspx?id=474522 لینک خبر http://www.habbe.ir/6927338/اهدای-عروسک-به-کودکان-بستری لینک خبر http://www.eghtesadi.org/events/95109/اهدای-عروسک-به-کودکان-بستری لینک خبر http://khabarpu.com/h.php?t=170-xNEWS-x2887267-xawiaxo-ojvl-aobwo-avi-aauobldjx_n_hbj-ikajxotwj لینک خبر http://khabarche.ir/خبر/2956795/اهدای-عروسک-به-کودکان-بستری
/ 0 نظر / 20 بازدید